OVK 

OVK är förkortning för obligatorisk ventilationskontroll. Lagen om OVK hör till plan- och bygglagen och syftet med OVK är att byggnader ska ha ett hälsosamt ventilationssystem som även är bra för miljön. Sverige har klimatmål som skall nås och att minska utsläppen inom fastighetssektorn är en stort kliv i den riktningen. Med detta sagt är det av ytterst vikt att OVK Uppsala samarbetar.

Det finns olika typer av ventilationssystem och dessa har olika förkortningar. Självdragsventilation förkortas S-ventilation och bygger på skillnaden mellan temperaturen inomhus och utomhus. Under sommaren då det är varmare utomhus än inomhus skapas ett undertryck i huset eftersom den varma luften i huset stiger och färdas ut genom frånluftskanaler. Resultatet blir att ersättningsluften sugs in genom öppningar i byggnadsskalet. Sammanfattningsvis blir det därmed bäst ventilation på vintern när det är kallt ute och sämst på sommaren. I och med att det är varmare ute på sommaren har huset knappt någon ventilation alls. 

F-ventilation är nästa ventilationstyp, eller så kallad mekanisk frånluftssystem. Utsugspunkter i kök, badum, toaletter, klädkammare etc. är alla anslutna till samma fläkt. Allt fungerar som ett nätverk och precis som för självdragssystem kommer friskluften in i huset via tilluftsventiler i väggar och liknande. FX-ventilation fungerar som F-ventilation, men med tillägget att värmen i frånluften återvinns med hjälp av en värmepump/värmeväxlare. En sådan värmeåtervinning kan spara upp till 50 % av energin för uppvärmning av huset. För att huset ska förses med kontrollerad ventilation används  så kallad frånluftssystem (FT-ventilation). Hursomhelst finns krav utöver att ventilationen ska vara kontrollerad. Om man vill vara energisnål skall en växlare sättas i för värmeåtervinning. Då blir systemet ett så kallat FTX-system. Nackdelen är att detta system kräver mer underhåll än de andra men fördelen är att den kan återvinna ca 60% av värmeinnehållet i frånluften.

Vem ansvarar för vad?

Både fastighetsägaren och byggnadsnämnden har ansvar för att OVK besiktning utförs. Fastighetsägaren ska se till att anordningen drivs, tillsyn, att den underhålls regelbundet och att den ger tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll och kontroll. Det är även upp till fastighetsägaren att åtgärda fel och brister vid en OVK.

Byggnadsnämnden ansvarar för att reglerna och arbetet inom OVK-besiktning följs respektive utförs på rätt sätt. Om byggnadsnämnden får in ett protokoll som tyder på underkänd ventilation skall de vidta åtgärder gentemot fastighetsägaren.

När ska OVK utföras?

När ett ventilationssystem ska tas i bruk för första gången skall en så kallad “första besiktning” utföras. Därefter ska de flesta byggnader få OVK regelbundet, vart tredje eller vart sjätte år beroende på typ av ventilationssystem och byggnad. Dessa kallas för “återkommande besiktningar” och har följande intervall:

3-års intervall:

  • Förskolor, vårdlokaler, skolor och dylikt oavsett ventilationstyp.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT och FTX-ventilation

6-års intervall: 

  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX och S-ventilation.

Undantag

Kraven på OVK gäller inte samtliga fastigheter och byggnader. En- och tvåbostadshus med mekanisk frånluftsventilation med återvinning eller mekanisk från- och tilluftsventilation är ett av undantagen. Den enda nödvändiga funktionskontrollen är den vid nybyggnad och/eller nyinstallation.

Även ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller närings- och industribyggnader och byggnader avsedda för totalförsvaret eller andra hemliga byggnader avsägs kravet.